Leerlingenbegeleiding

Leerlingbegeleiding GO! Atheneum Brakel

Wij zijn een leerlinggerichte school zijn en maken bewust de keuze om van het welzijn van de leerling een prioriteit te maken. We creëren een gunstig pedagogisch klimaat zodat iedere leerling zich goed kan voelen op school. Daarom vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen goed worden begeleid en ergens terecht kunnen als het even moeilijk gaat. Elke leerkracht is bereid te luisteren naar de kleine en grote zorgen van de leerlingen. De leerlingen kunnen ook steeds terecht bij de klascoach of een zelfgekozen vertrouwenspersoon. Maar soms is dit niet voldoende en moeten we op zoek  naar een gerichte aanpak. Dan kan de leerling beroep doen op onze leerlingbegeleiders die samenwerken met het hele lerarenteam, de ouders, het CLB en externe begeleiders.

De leerlingbegeleiding op onze school werkt rond vier begeleidingsdomeinen:

  • Psycho-sociaal functioneren
  • Leren en studeren
  • Onderwijsloopbaanbegeleiding
  • Preventieve gezondheidszorg

Psycho-sociaal functioneren

Bij het begeleidingsdomein van het psycho-sociaal functioneren focussen we op de socio-emotionele begeleiding van de leerling. We werken onder andere acties uit om het welbevinden van de leerlingen te verhogen en we begeleiden leerlingen met gedragsproblemen, pestproblemen, spijbelproblemen, …

Leren en studeren

We bieden een brede basiszorg aan voor alle leerlingen. We zorgen voor een krachtige leeromgeving door een positief, stimulerend en veilig klasklimaat te creëren dat afgestemd is op de behoeften van de leerlingen. Zo kunnen de leerlingen zich optimaal ontplooien en ontdekken ze hun talenten en mogelijkheden.

Wanneer de brede basiszorg niet meer volstaat, stapt het zorgteam voor deze leerling over naar Fase 1 of verhoogde zorg. Bij de ondersteuning van de leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften werken we volgens het principe van handelingsgericht werken waarbij de klemtoon ligt op de mogelijkheden en niet op de tekortkomingen van de leerlingen.

Naast individuele remediëringsmomenten, kunnen de leerlingen tijdens het 8e lesuur terecht in de huistaakklas of leerondersteuning. Tijdens de huistaakklas wordt er samen met een leerkracht gewerkt aan planning en studiemethode. Bij de leerondersteuning bieden de leerkrachten van de vakken wiskunde, Nederlands en Frans specifieke inhoudelijke uitleg.

In het schooljaar 2018-2019 starten we met de 1OK! klas. Hierbij krijgen de leerlingen in het eerste jaar b-stroom les in een eigen klaslokaal met een instructieruimte, een zithoek, werk- en verbetertafels en computers. Er staan 2 leerkrachten in co-teaching in de klas om de leerlingen de nodige ondersteuning te geven. Nederlands, Frans, geschiedenis, wiskunde, aardrijkskunde en natuurwetenschappen worden niet meer los van elkaar onderwezen. Gedurende dit pakket van 15 uur bepaalt de leerling zelf het tempo en de vakken waaraan gewerkt wordt aan de hand van een weekplanning en korte instructiemomenten van de leerkracht.

Ook in de a-stroom lanceren we vanaf 1 september 2018 een innovatief project. In de 1A+ klas bieden we 4 PLUS-uren aan waarin de leerlingen zelfstandig aan de slag gaan met meerdere leerkrachten als coach. Tijdens deze uren kunnen de leerlingen de leerstof van Nederlands, Frans, Engels en wiskunde verder inoefenen of kunnen de leerkrachten extra uitleg geven over de leerstof. Voor de leerlingen die snel vooruitgaan, voorzien we uitbreiding van de leerstof.

Onderwijsloopbaanbegeleiding

Bij de onderwijsloopbaanbegeleiding focussen we op zelfconceptverheldering, horizonverruiming en keuzebekwaamheid. Het is belangrijk dat de leerlingen door zelfconceptverheldering inzicht krijgen in hun talenten, noden en interesses. Doordat we aandacht besteden aan horizonverruiming leren de leerlingen ook welke beroepen en sociale rollen er bestaan. Door te werken aan keuzebekwaamheid, krijgen de leerlingen inzicht in hun manier van besluitvorming, leren ze de consequenties van de beslissingen in kaart te brengen en alternatieve keuzes te maken.

Preventieve gezondheidszorg

In kader van preventieve gezondheidszorg stellen we een gezondheidsbeleid op en bieden we seksuele en relationele vorming.