Leerlingen en ouders

Nuttige info

Dagindeling

Maandag 8u20 – 10u50 11u05 – 12u45 13u35 – 16u05
Dinsdag 8u20 – 10u50 11u05 – 12u45 13u35 – 16u05
Woensdag 8u20 – 10u50 11u05 – 12u45
Donderdag 8u20 – 10u50 11u05 – 12u45 13u35 – 16u05
Vrijdag 8u20 – 10u50 11u05 – 12u45 13u35 – 15u15

Fietsen en bromfietsen worden in de fietsenstalling geplaatst. De fietsers en bromfietsers moeten bij het betreden van de school afstappen aan de schoolpoort (Wielendaalstraat). Bij het verlaten van de school gaan de fietsers en bromfietsers te voet tot aan de schoolpoort.

‘s Morgens vangen de lessen aan om 8u20. We verwachten dat de leerlingen minstens 5 minuten voor het belsignaal op school zijn. De lessen eindigen om 15u15 of om 16u05, afhankelijk van het lessenrooster en het aantal lesuren dat de leerlingen per week hebben. Op woensdag eindigen de lessen om 12u45.

Bij afwezigheid van een leerkracht kan eventueel het 8ste lesuur, of het 5de lesuur (woensdag), wegvallen voor de leerlingen.

Maaltijden

Warme maaltijd op de school
Vanaf de eerste schooldag kan men een warme maaltijd eten op school. Deze bestaat uit verse soep en een degelijke hoofdschotel, dit kost 5 euro.

Eigen lunchpakket nuttigen in het schoolrestaurant
De leerlingen kunnen een eigen lunchpakket meebrengen.

Broodjesdienst
Er is keuze uit tientallen soorten belegde broodjes.

Verzekering

De leerlingen zijn wettelijk verzekerd tegen ongevallen op school en op de weg tussen thuis en school, voor alle dokterskosten en apothekerskosten bij persoonlijke lichamelijke schade. De verzekering dekt echter niet de materiële schade.

Melden afwezigheid leerling

Elke afwezigheid dient telefonisch gemeld te worden. Wanneer de ziekteperiode 3 of minder dan 3 opeenvolgende dagen is, volstaat een verklaring ondertekend en gedateerd door de ouders. Een dergelijke verklaring kan je hoogstens 4 maal per schooljaar aanwenden. Alle andere afwezigheden dienen gewettigd te worden door een medisch attest (meer dan 3 opeenvolgende schooldagen, ziekte die valt binnen de examenperiode, reeds 4 maal een verklaring binnengediend door de ouders).

Studieboeken, cursussen, schoolagenda

De leerlingen zorgen zelf voor hun basisuitrusting (schrijfgerief, boekentas, enz.). Hieronder vindt u een overzicht van de voorziene schoolkosten. In het vermelde bedrag zit het volgende inbegrepen:
– Schoolagenda
– Leerboeken (worden gehuurd)
– Werkschriften (gekocht, afhankelijk van studierichting en leerjaar)
– Fotokopieën, het hele jaar door
– Gebruik gemeentelijke sportinfrastructuur

KLAS BOEKENGELD
A-stroom + ASO 235 euro
B-stroom + BSO 165 euro
TSO 215 euro

Orde en tucht

Van leerlingen van het 1ste middelbaar tot en met het 6de middelbaar wordt in zekere mate zelfstandigheid verwacht. Dit houdt ook in dat ze leren verantwoordelijkheid te nemen. Daarom worden in het begin van het schooljaar, via het schoolreglement, een aantal duidelijke afspraken gemaakt.
Er wordt van de ouders verwacht dat zij het schoolreglement en het Pedagogisch project van het Gemeenschapsonderwijs kennen.

Communicatie tussen ouder en school

De schoolagenda is het communicatiemiddel bij uitstek tussen de school en de ouders. Zowel de directeur, het secretariaatspersoneel als de leerkrachten kunnen via deze weg waardevolle persoonlijke richtlijnen geven, met het oog op een optimale studie- en gedragsbegeleiding. Dagelijks noteren de leerlingen leerstof, lessen en opdrachten die ze moeten uitvoeren.
De resultaten van taken en toetsen worden telkens online op smartschool en/of achteraan in de agenda genoteerd. Om optimaal te kunnen samenwerken, is het noodzakelijk dat de ouders de agenda minstens één keer per week nakijken en ondertekenen.
Zeer algemene informatie (zoals de regelingen i.v.m. oudercontacten, richtlijnen voor de examenperiode, …) wordt via een afzonderlijk schrijven  aan elke leerling meegegeven.
Driemaal per schooljaar wordt een oudercontact georganiseerd. Directie, leerkrachten en CLB-team zijn dan ter beschikking om informatie uit te wisselen en om toelichtingen te geven omtrent studieresultaten en -houding van de leerlingen. De school werkt nauw samen met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding.