Leren leren

VISIE ‘LEREN LEREN’

Het atheneum Brakel begeleidt haar leerlingen zo goed mogelijk bij het leerproces dat zij de volgende jaren bij ons zullen doorlopen. Het belang van een goede studiemethode hoeft niet verdedigd te worden: leerlingen die hun inzet goed en doeltreffend gebruiken, verhogen hun kansen op slagen.

Het is evenwel niet voor elke leerling evident een aantal technieken inzake planning, structureren, en adequate verwerking zelf te verwerven. Als school hebben we dan ook een belangrijke functie te vervullen binnen dit leerproces. Gedurende de drie graden worden specifieke activiteiten gepland met betrekking tot “leren leren”. Die activiteiten kunnen vakgebonden zijn en door de vakleerkrachten binnen de lesuren gebeuren, ze kunnen ook door de leerlingenbegeleiding of externe sprekers op specifieke momenten, buiten de lesuren gegeven worden.

Vanuit deze leerlinggerichte onderwijsvisie wordt een leerlijn rond ‘leren leren’ uitgeschreven van het eerste tot het zesde jaar secundair onderwijs.

Omschrijving initiatief Wanneer? Welke leerlingen?
Sessies “leren leren” algemeen en specifiek voor examens September en november 1ste jaar
Gebruik planningsagenda Hele schooljaar 1ste, 2de en 3de graad
Huiswerkbegeleiding* Hele schooljaar (van 15.05 u tot 16 u op maandag, dinsdag en donderdag) 1ste graad
Leerondersteuning** wekelijks 1ste graad
‘Leren leren’ door vakleerkracht tijdens de lessen Hele schooljaar 1ste, 2de en 3de graad
Herhalingsweek (voor de examenperiode) Voor examen 1 en examen 2 1ste, 2de en 3de graad
Studienamiddagen Tijdens elke examen-periode 1ste, 2de en 3de graad
Remediëringsweek Eerste week na kerstvakantie 1ste, 2de en 3de graad
Begeleiding leer- en gedragsstoornissen Hele schooljaar 1ste, 2de en 3de graad
Schoolloopbaanbegeleiding Hele schooljaar 3de graad

SESSIES LEREN LEREN

Tijdens deze sessie in het begin van het schooljaar worden een aantal thema’s samen met de leerlingen doorgenomen: gebruik agenda, de boekentas, dag- en weekplanning, gezondheid, goede studiehouding tijdens de les.

In november brengen we bij de leerlingen aan hoe ze de examens best voorbereiden in de weken voor de examens en hoe ze best te werk gaan tijdens de examens.

HUISWERKBEGELEIDING VOOR DE EERSTE GRAAD

We bieden onze leerlingen huiswerkbegeleiding aan. Deze extra ondersteuning komt het algemeen studieresultaat van de leerlingen ten goede. Niet alleen worden de leerlingen tijdens de huiswerkbegeleiding geholpen bij het maken van hun huistaak, ook worden er nieuwe studiemethoden aangeleerd en wordt er samen met een leerkracht een weekplanning opgesteld. Op die manier verwerven de leerlingen meer inzicht in de leerstof en leren ze hun taken en toetsen op een realistische manier plannen. Leerlingen komen naar de huiswerkbegeleiding op vrijwillige basis. Leerkrachten kunnen wel na een negatieve evaluatie een leerling aanmoedigen om huiswerkbegeleiding te volgen ter remediëring.

De huiswerkbegeleiding gaat door op maandag, dinsdag en donderdag van 15u15 tot 16u05.

LEERONDERSTEUNING – VASTE REMEDIERING

Voor leerlingen van de eerste graad wordt er alternerend wekelijks een vast differentiatie-uur gehouden. Voor wiskunde, Frans en Nederlands worden de leerlingen dan ofwel geremedieerd, ofwel worden de leerlingen extra uitgedaagd met verdiepingsleerstof.

Leerlingen kunnen zich hiervoor op vrijwillige basis inschrijven via een Smartschoolberichtje naar de betrokken leerkracht. Als de begeleidende klassenraad per DW echter vaststelt dat de resultaten onvoldoende zijn, dan kan een leerling verplicht worden om aanwezig te zijn in de leerondersteuning.

LEREN LEREN TIJDENS DE LESSEN

Tijdens de lessen geven de vakleerkrachten aan hoe de leerlingen hun leerstof het best verwerken.  Zij kunnen de leerlingen hierin op verschillende manieren ondersteunen. Zo kan er op het einde van een hoofdstuk al een overzicht van de belangrijkste lesinhouden staan. Er kunnen vragen of extra oefeningen aangeboden worden.

De leerkracht kan de leerling vragen om de voorbereiding op een toets mee te brengen: samenvattingen, oefeningen die gemaakt werden, … en aan de hand hiervan samen met de leerling nagaan hoe er efficiënter kan geleerd worden. Er kan een klassikale verbetering van taken of toetsen worden voorzien.

STUDIENAMIDDAGEN

Tijdens elke examenperiode hebben alle leerlingen de mogelijkheid om op school te studeren van 12.45 u tot 15.15 uur, dit op maandag, dinsdag en donderdag. Voor leerlingen die thuis niet zo makkelijk een rustig plekje vinden om te studeren of die thuis gewoon voortdurend afgeleid zijn, blijkt dit een welkom aanbod.

HERHALINGSWEEK (Voor een examenperiode)

De week voorafgaand aan een examenperiode (december en juni) worden de leerlingen voorbereid voor de daaropvolgende examens.

De leerkrachten voorzien een herhaling van de leerstof en overlopen klassikaal de te kennen thema’s. Vaak zullen er ook herhalingsoefeningen gemaakt, zodat de leerlingen klaar zijn voor het grote werk.

De leerlingen krijgen dan ook de kans om nog vragen te stellen aan de leerkrachten of extra oefeningen op Smartschool te maken.

REMEDIERINGSWEEK (Eerste week januari)

De eerste schoolweek na de Kerstvakantie staat in het teken van remediëring. Elke leerkracht bespreekt klassikaal en/of individueel de examenresultaten van de leerlingen. Hierdoor kunnen de leerlingen leren uit hun fouten. In de wiskundeles bvb. worden de examenoefeningen klassikaal verbeterd. Als ouder kan je hiervan steeds een neerslag terugvinden in de cursus.

LEERONDERSTEUNING – VASTE REMEDIERING

Voor leerlingen van de eerste graad wordt er alternerend wekelijks een vast differentiatie-uur gehouden. Voor wiskunde, Frans en Nederlands worden de leerlingen dan ofwel geremedieerd, ofwel worden de leerlingen extra uitgedaagd met verdiepingsleerstof.

Leerlingen kunnen zich hiervoor op vrijwillige basis inschrijven via een Smartschoolberichtje naar de betrokken leerkracht. Als de begeleidende klassenraad per DW echter vaststelt dat de resultaten onvoldoende zijn, dan kan een leerling verplicht worden om aanwezig te zijn in de leerondersteuning.

BEGELEIDING LEER- OF GEDRAGSSTOORNISSEN

(vb: dyslexie, dyscalculie, dysorthografie, ASS, ADHD, hoog sensitiviteit )

Voor leerlingen waarbij een leerstoornis is vastgesteld wordt in overleg met de leerling, ouders en leerkrachten een individueel handelingsplan uitgewerkt met compenserende maatregelen die wenselijk zijn en waarmee rekening wordt gehouden door de vakleerkrachten. Enkele voorbeelden van maatregelen: aparte ruimte voor examens, gebruik van een ondersteunend computerprogramma, aanpassing van toetsen in omvang en samenstelling,…

Als school willen wij dyslectici zelfredzaam maken door hen bruikbare hulpmiddelen voor te stellen en technieken aan te leren. Er wordt voorleessoftware aan alle dyslectici gepresenteerd en op hun verzoek wordt het gebruikt voor de voorgelezen versie van leesteksten op taalexamens. Het programma kan men ook inschakelen als schrijfhulp. We zorgen daarenboven voor een dyslexievriendelijke opmaak van documenten.

SCHOOLLOOPBAANBEGELEIDING

Wij volgen en begeleiden het parcours dat elke individuele leerling binnen onze school aflegt. Via belangstellingsproeven, infomomenten, het maken van een voorlopige keuze en adviezen door de begeleidende klassenraden worden leerlingen ondersteund en begeleid om het studietraject van het eerste tot het zesde jaar zo optimaal mogelijk af te leggen.

Met de ouders wordt hierover regelmatig gecommuniceerd tijdens individuele oudercontacten. Voor de overgang tussen elk schooljaar en elke graad zijn infobrochures uitgewerkt.

In de derde graad wordt wekelijks een lesuur uitgetrokken voor deze onderwijsloopbaanbegeleiding en de uiteindelijke studiekeuze-begeleiding naar het hoger onderwijs. De leerkrachten geven gericht duiding over het hoger onderwijs.

Verder geeft een CLB-medewerker extra uitleg over de structuur van het hoger onderwijs. Via een bezoek aan SID-in (studie-informatiedagen) en de mogelijkheid tot individuele gesprekken, proberen we onze leerlingen goed voor te bereiden op het aanvatten van hun studies in het hoger onderwijs.