leerlingenbegeleiding.

Je leraren begeleiden en helpen je om de doelen te bereiken. Zij geven aan wat ze van jou verwachten, hoe je de doelen kan bereiken, waar en, indien nodig, met welke bijkomende hulp.

Wij werken hiervoor samen met het CLB en je ouders. Wij zullen jou en je ouders geregeld informeren over je vorderingen op basis van evaluaties, reflecties en observaties over korte en langere periodes van je onderwijsleerproces.

Leerlingenbegeleiding op onze school baseren wij op de verschillende fases van het dynamisch zorgcontinuüm (brede basiszorg, verhoogde zorg, uitbreiding van zorg en individueel aangepast curriculum) en de verschillende begeleidingsdomeinen (leren en studeren, schoolloopbaanbegeleiding, psychisch en sociaal functioneren en preventieve gezondheidszorg).

Dit betekent:

  • Leren en studeren: aandacht voor leren leren tijdens de diverse vakken, extra lesjes leren leren, leerondersteuning voor Nederlands, Frans en wiskunde in de eerste graad A-stroom, remediëring door de verschillende vakleerkrachten, leercoaching, …
  • Schoolloopbaanbegeleiding: proeflessen voor zesdeklassers, infoavonden, infosessies voor leerlingen bij overgang naar een volgende graad, Kompasdagen met proeflessen bij de overgang naar een volgende graad, speeddating met leerlingen hogere graad, afnemen van belangstellingstesten, infosessies over hoger onderwijs ism CLB, leerlinggesprekken en adviezen of studiekeuze, deelname SID-in,…
  • Psychisch en sociaal functioneren: ingeroosterde leerlinggesprekken, leerlingcontact, overleg met CLB, participatie leerlingenraad, individuele begeleidingstrajecten i.s.m. externe organisaties, …
  • Preventieve gezondheidszorg: lessen rond gezondheid voorzien in het curriculum, voldoende sportmogelijkheden tijdens de middag en op woensdagnamiddag, consultaties bij CLB, samenwerking met PISAD, sessies rond verkeersveiligheid, sessies rond verslavende middelen, …

We communiceren open en direct over deze begeleidingsinitiatieven met jou en je ouders.
Naargelang jouw noden nemen wij stimulerende, remediërende, compenserende of dispenserende maatregelen (STICORDI).

De leerlingen engageren zich om deel te nemen aan elke vorm van individuele leerlingenbegeleiding die de school aanbiedt. Van de ouders wordt hiertegenover een positief engagement verwacht.

In het belang van de leerling engageren de ouders zich er toe om aanwezig te zijn op het oudercontact en in te gaan op de uitnodigingen tot gesprek van de leerlingbegeleiding of directie.

Tot de schooleigen doelen behoort ook jouw aanwezigheid en engagement op school buiten de lesuren (bijvoorbeeld op de opendeurdag) als dit kadert in de vakoverschrijdende eindtermen die je hoort te bereiken.